Voorwoord

Steigers: veiligheid voorop

Dagelijks werken duizenden mensen met, rond en op steigers. Op de bouwplaats, maar ook in de industrie, de energiesector en de offshore. Uiteraard moet veiligheid daarbij voorop staan. Tijdens het gebruik, maar eveneens bij de (de)montage en voor de omgeving. Veiligheids- en keuringseisen 
van steigers vormen dan ook belangrijke paragrafen in de Arbowet en het Arbobesluit.

De aandacht voor de veiligheid van steigers is niet van vandaag of gisteren. Tot de introductie van de eerste Richtlijn Steigers (2008) waren er al tal van normen, wetteksten, voorschriften en veiligheidsbladen. In deze richtlijn is een en ander gebundeld om een voor de praktijk overzichtelijk pakket te maken. Die richtlijn is nu uitgebreid en gemoderniseerd in verband met wijzigingen in nationale en Europese wetten en normen en gaat uit van de huidige stand der techniek.

Toepassingsgebied: standaard en overige configuraties
Wat we hier beschrijven heeft betrekking op alle statische steigers, zowel standaardconfiguraties als overige. Zijn in dit document alle mogelijke situaties beschreven? Nee, maar we geven hiermee wel alle gebruikers, leveranciers, verhuurders, handhavers en andere betrokkenen zo duidelijk mogelijk informatie over hoe om te gaan met steigermaterieel. Nogmaals: met veiligheid als voornaamste uitgangspunt.

Status
De Richtlijn is geen wetgeving. Maar samen met de A-bladen van Arbouw vormt deze Richtlijn een volledig pakket om te kunnen voldoen aan de voorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Dat geldt voor verhuurbedrijven, opdrachtgevers, ontwerpers, grote bouwbedrijven die hun steigers ook openstellen voor onderaannemers of mkb-bedrijven waarbij alleen eigen personeel gebruik maakt van de steiger. De voorschriften uit de Richtlijn Steigers kunnen als verwijzing worden opgenomen in een Arbocatalogus. Ze krijgen in dat geval een andere status: ze worden dan erkend als een ‘best practice’. De controlerende instanties kunnen ze gebruiken om de praktijk te toetsen.

Deze richtlijn is een praktisch document dat de actuele stand van de regelgeving en techniek op het moment van verschijnen beschrijft. Blindvaren op deze richtlijn is dus niet aan te raden. We hebben wel getracht alle betrokkenen zoveel mogelijk bruikbare handvatten te bieden.

Belangrijke aanpassingen
Om dit document voor een brede doelgroep bruikbaar te maken, hebben de samenstellers een aantal belangrijke aanpassingen gedaan. Bijvoorbeeld op het vlak van de gebruikte terminologie. Deze is zoveel mogelijk geharmoniseerd, zodat gebruikers uit verschillende sectoren dezelfde uitgangspunten hanteren. Verder zijn de diverse onderdelen logisch gerangschikt.

Daarnaast is aan de verschillende standaardconfiguraties een fabrikantconfiguratie toegevoegd. En tenslotte is gestreefd naar het verduidelijken en vergelijkbaar maken van opleidingseisen, diploma’s en certificaten.

Leeswijzer
Eerdere versies van de richtlijn zijn aangevuld met actuele informatie. Bovendien is commentaar verwerkt zodat de Richtlijn Steigers nog beter is toegespitst op het dagelijks gebruik. De hoofdstukken 2 en 3 wijzen de weg voor het tekenen en berekenen van steigers, terwijl voor de gebruiker de hoofdstukken 4, 5 en 6 onmisbaar zijn. Hoofdstuk 1 bevat naast een algemene inleiding ook de verantwoordelijkheden van de diverse betrokken partijen. In hoofdstuk 7 zijn taken, bevoegdheden en opleidingseisen opnieuw ingevuld.

Nauw overleg
Deze Richtlijn Steigers is tot stand is gekomen in nauw overleg met deskundigen van de VSB en Bouwend Nederland en afgestemd met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), universiteiten, TNO, het ministerie en de inspectie SZW, Arbouw en Aboma. Door deze samenwerking is een richtlijn ontstaan die breed in zowel de bouw als de industrie wordt gedragen en gebruikt.

De samenstellers verwachten dat iedereen die werkt aan, op of in de buurt van steigers deze Richtlijn zal toepassen. Want veiligheid staat voorop!

© 2009/2017 Commissie Richtlijn Steigers
Auteursrecht voorbehouden

Reproductie
Gehele of gedeeltelijke overneming of reproductie van de inhoud van de Richtlijn Steigers, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft zowel gehele als gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als bedoeld in artikel 17 Auteurswet 1912 en in het K.b. van 20 juni 1974 (Staatsblad 351, 1974) ex artikel 16b Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. Correspondentie inzake overneming en/of reproductie te richten aan Beta Media Groep, Leidschendam.

Aansprakelijkheid
Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt eveneens voor medewerkers die in opdracht van de Commissie of van de ingeschakelde instellingen en/of bedrijven aan de samenstelling van deze uitgave hebben meegewerkt.

Meerdere uitvoering
De Richtlijn Steigers verschijnt elektronisch via de website www.richtlijnsteigers.nl  en als papieren versie. Op de website vindt men tevens informatie op welke wijze men een abonnement kan nemen alsook gegevens om op bedrijfsniveau een zgn. server-versie te plaatsen op het eigen intranet.

Suggesties ter verbetering
Delen van deze uitgave zijn voor het eerst opgeschreven en komen uit dien hoofde eerder in aanmerking voor bijstelling door de Commissie; het verdient daarom aanbeveling geregeld op de genoemde site te controleren op de papieren editie nog in de pas loopt met de elektronische. Voor de gehele inhoud van deze editie geldt, dat suggesties tot verbetering van de inhoud te richten zijn aan de secretaris van de Commissie Richtlijn Steigers, p/a Bouwend Nederland, Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer.

De Richtlijn Steigers gaat vergezeld van een tweetal A-Bladen van de Stichting Arbouw, zie www.arbouw.nl.

De Commissie is een gezamenlijk initiatief van VSB en Bouwend Nederland / KOMAT.

Zowel VSB  en Bouwend Nederland als VNCI en VNPI, raden gebruik van de inhoud van deze uitgave in de praktijk van harte aan; de leden van de VSB hebben besloten de Richtlijn Steigers als criterium op te nemen in de Waarborgregeling VSB.

27-10-2015

The Yellow Academy